บริษัท ฟ้าทอง แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด

Our Services

บริการด้านบัญชีและปิดงบการเงิน

เราให้บริการจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี ประกันสังคม วางระบบบัญชี
พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเอกสารและการวางแผนภาษี

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตรวจค้นความเหมือนคล้าย เตรียมและพิมพ์เอกสาร
แบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร ติดตามสถานะคำขอ

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

เราให้บริการจดทะเบียนการจัดตั้ง จดทะเบียนเลิก จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม รวมทั้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ

จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี

Express ,HMI และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น
Flowaccount ,PeakEngine ,SMEMOVE และMyaccount Cloud

บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน

จัดเก็บประวัติพนักงาน คำนวณค่าแรง รายเดือน
รายวัน ค่าล่วงเวลา คำนวณค่าประกันสังคม ภาษี

บริการจัดทำเอกสารสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ออกแบบและจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้
ใบวางบิล ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

งานบริการจดทะเบียนอื่นๆ

  1. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
  2. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างกรมสรรพากร เช่น เปลี่ยนที่อยู่ ,แก้ไขกรรมการ ,เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ,เพิ่มสาขา
  5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น เปลี่ยนที่อยู่ ,แก้ไขกรรมการ ,เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ,เพิ่มสาขา
  6. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
  7. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม
  8. ขอหนังสือรับรองและคัดเอกสารต่างๆ
  9. ขอรหัสยื่นงบการเงินและยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต

สอบถามรายละเอียดและอัตราค่าบริการ กรุณาติดต่อ