รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ และธุรกิจอื่นๆ หลากหลายธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ สามารถประยุกต์ระบบงานได้กับโปรแกรมบัญชี ต่างๆ มากมาย เช่น โปรแกรมบัญชี Express และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น Flowaccount , PEAK Account และ SMEMOVE  

ขั้นตอนการวางระบบบัญชี

1. เก็บข้อมูล ทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดของกิจการ

เป็นการเก็บข้อมูล ผังองค์การ นโยบายของบริษัท รายละเอียดของสินค้า/บริการ และรายละเอียดการปฏิบัติงานของกิจการทั้งหมด เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบระบบบัญชีของแต่ละธุรกิจ

2. ออกแบบการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในกิจการ

หลังจากที่เก็บข้อมูล ทำความเข้าใจรายละเอียดของกิจการ แล้วได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางระบบการทำงานให้มีความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ โดยเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมของกิจการเพื่อให้เห็นจุดของระบบงานที่ต้องดำเนินการแก้ไข และเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการทำงานใหม่

3. การปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้

อธิบายและอบรมพนักงานแต่ละส่วนงานให้เข้าใจระบบงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระบบงานใหม่ที่วางเอาไว้

4. ติดตามผลและปรับปรุงระบบการทำงาน

หลังจากนำระบบบัญชีที่วางเอาไว้ไปปฏิบัติงานจริงระยะเวลาหนึ่ง จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานจริงว่าได้เป็นไปตามระบบงานที่วางไว้หรือไม่และผลที่ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือมีส่วนไหนที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการทำงานจริงมากขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

รับสอนบัญชี

รับสอนบัญชี เป็นที่ปรึกษาและดูแลงานบัญชีให้กับธุรกิจที่มีพนักงานบัญชีของตัวเอง แล้วอยากให้สอนงานการจัดเก็บเอกสาร การยื่นภาษี และการทำบัญชีรายเดือน หรือผู้ที่สนใจอยากทำบัญชี ปิดงบการเงิน รวมทั้งเจ้าของธุรกิจที่ต้องการรู้ภาษีและบัญชีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง โดยจะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวทางออนไลน์ หรือสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกได้ (กรณีให้ไปสอนนอกสถานที่ จะมีค่าเดินทางเพิ่มเติม) ซึ่งสามารถเลือกเนื้อหาที่สนใจอยากเรียนเป็นพิเศษ และสามารถปรับเนื้อหาการเรียนการสอนให้ตรงกับธุรกิจของกิจการได้

รับสอนการใช้โปรแกรมบัญชี Express , Flowaccount , PEAK Account และ SMEMOVE

รับสอนวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินของแต่ละกิจการ การวิเคราะห์ข้อมูล รายงานต่างๆของกิจการ

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท