บริษัท ฟ้าทอง แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด

  1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้กับกิจการ
  2. วางระบบบัญชีและภาษีอากร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการบัญชีและภาษีอากร
  3. จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนี้

– สมุดเงินสดรับ-จ่าย ,สมุดรายวันซื้อ-ขาย ,สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท

– งบทดลอง และรายงานงบการเงิน

– ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร

– รายละเอียดประกอบงบการเงิน

– จัดทำงบการเงิน

  1. ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  2. ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 
  3. ยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินได้แก่ ภ.ง.ด.50 ,ภ.ง.ด.51 ,บอจ.5 ,สบช.3 

เพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

  1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
  2. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการต่างๆ

– ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด. 1 ,2 ,3 ,53 ,ภ.ง.ด.1ก

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ภ.พ.30, ภ.พ. 36

– ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภ.ง.ด.50,51,52,54,55

– ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.ธ.40

– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภ.ง.ด. 90,91,94

อัตราค่าบริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด เริ่มต้น 3,000 บาท

บุคคลธรรมดาจดทะเบียนฯ และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่มต้น 2,000 บาท

ค่าบริการจัดทำบัญชีรายปี เริ่มต้น 15,000 บาท

***อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความยากง่ายของธุรกิจ

บริการจัดทำเงินเดือน แจ้งเข้า-แจ้งออก จัดทำแบบนำส่งประกันสังคมและกองทุนทดแทนพร้อมทั้งนำส่งประกันสังคม

ค่าบริการเดือนเริ่มต้น 500 บาท

>>>บริการเข้าไปเก็บเอกสาร ณ สำนักงานที่ตั้งของลูกค้าทุกเดือน ,รับ-ส่งเอกสารตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก หรือรับ-ส่งเอกสารผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์

– เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

– ตัดสต๊อคสินค้า

– จัดทำสลิปเงินเดือน

– ออกแบบและจัดทำเอกสารภายในกิจการรายเดือน เช่น ใบเสนอราคา ,ใบแจ้งหนี้ ,ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน

– สอนงาน เป็นที่ปรึกษาและดูแลงานบัญชีให้กับธุรกิจที่มีพนักงานบัญชีของตัวเอง

– ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา (ภงด 90,91,94)

– ปิดงบเปล่า

– ปิดงบการเงินที่ยื่นล่าช้า

– วิเคราะห์งบการเงิน

สอบถามรายละเอียดและอัตราค่าบริการ กรุณาติดต่อ