บริษัท ฟ้าทอง แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด

 1. เอกสารการจองชื่อ

– ชื่อที่ต้องการ

– รูปถ่ายบัตรประชาชนกรรมการ

– เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

 1. เอกสารการจดทะเบียน

– สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนทุกคน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของทุกคน

– สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้จดทะเบียน

– แผนที่ตั้งสำนักงาน

– แบบตราประทับ

– กรรมการผู้มีอำนาจกี่คนและเงื่อนไข

– ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่และสัดส่วนหุ้น       

– วัตถุประสงค์

 1. เอกสารการจดภาษีมูลค่าเพิ่มและประกันสังคม

– ป้ายบริษัท

– รูปถ่ายภายนอกและภายใน

– หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อขาย

– สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

– สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
 2. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น เปลี่ยนชื่อ ,เปลี่ยนที่อยู่ ,เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ,เพิ่มสาขา
 5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น เปลี่ยนชื่อ ,เปลี่ยนที่อยู่ ,แก้ไขกรรมการ ,เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ,เพิ่มสาขา
 6. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
 7. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม และแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงของนายจ้าง
 8. ขอหนังสือรับรองและคัดเอกสารต่างๆ
 9. ขอรหัสยื่นงบการเงินและยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต

สอบถามรายละเอียดและอัตราค่าบริการ กรุณาติดต่อ