บริษัท ฟ้าทอง แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด

– จัดเก็บประวัติพนักงาน

– คำนวณค่าแรง รายเดือน รายวัน ค่าล่วงเวลา

– คำนวณค่าประกันสังคม ภาษี

– รายงานยอดเงินพนักงานประจำงวด ,รายงานสรุปยอดเงินตามแผนก (เพื่อส่งบัญชี) และรายงานอื่น ๆ

– จัดพิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงาน

– จัดทำรายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-01) พร้อมไฟล์ส่งประกันสังคม

– ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของประกันสังคม

– แจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคม

– จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) นำส่งกรมสรรพากร

– จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

– แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1ก) พร้อมส่งกรมสรรพากร

– จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

– ออกแบบและจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

– ใบสำคัญจ่าย ใบหัก ณ ที่จ่าย

– เอกสารอื่นๆ