บริษัท ฟ้าทอง แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด

Our Service

ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และวางแผนภาษี
ให้กับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ และ SMEs หลากหลายธุรกิจ มานานกว่า 40 ปี
ปัจจุบันบริหารงานโดยรุ่นที่ 2

ยืนยันคุณภาพโดย
✔️บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✔️นักเรียนทุน กพ ไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบัญชีและการเงินที่ประเทศอังกฤษ
✔️มีประสบการณ์ทำงานราชการด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 5 ปี
✔️ดูแลด้านบัญชีมาแล้ว มากกว่า 100 บริษัท โดยดูแลลูกค้าและตอบปัญหาโดยเจ้าของบริษัท

บริการด้านบัญชีและปิดงบการเงิน

เราให้บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี ประกันสังคม
วางระบบบัญชี พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเอกสาร
และการวางแผนภาษี

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตรวจค้นความเหมือนคล้าย
เตรียมและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม
ยื่นเอกสาร และติดตามสถานะคำขอ

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

เราให้บริการจดทะเบียนการจัดตั้ง จดทะเบียนเลิก จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม รวมทั้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ

จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี

Express ,HMI และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น
Flowaccount ,PeakEngine ,SMEMOVE และMyaccount Cloud

บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน

จัดเก็บประวัติพนักงาน คำนวณค่าแรง รายเดือน
รายวัน ค่าล่วงเวลา คำนวณค่าประกันสังคม ภาษี

บริการจัดทำเอกสารสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ออกแบบและจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้
ใบวางบิล ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน