บริษัท ฟ้าทอง แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด

Our Service

ให้บริการรับทำบัญชี อย่างมีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า
30 ปี ปัจจุบันเรารับทำบัญชีให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อาทิเช่น นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

บริการด้านบัญชีและปิดงบการเงิน

เราให้บริการจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี ประกันสังคม วางระบบบัญชี
พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเอกสารและการวางแผนภาษี

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตรวจค้นความเหมือนคล้าย เตรียมและพิมพ์เอกสาร
แบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร ติดตามสถานะคำขอ

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

เราให้บริการจดทะเบียนการจัดตั้ง จดทะเบียนเลิก จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม รวมทั้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ

จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี

Express ,HMI และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น
Flowaccount ,PeakEngine ,SMEMOVE และMyaccount Cloud

บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน

จัดเก็บประวัติพนักงาน คำนวณค่าแรง รายเดือน
รายวัน ค่าล่วงเวลา คำนวณค่าประกันสังคม ภาษี

บริการจัดทำเอกสารสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ออกแบบและจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้
ใบวางบิล ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน